Klauzula Informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez

Podlaskie Centrum Techniki Biurowej i Medialnej „BIFAX” Sp. z o.o.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady, związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

Podlaskie Centrum Techniki Biurowej i Medialnej „BIFAX” Sp. z o.o.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PCTBiM „BIFAX” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Konstytucji 3 Maja 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 85-653-10-39, przetwarzającym jest biuro rachunkowe.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

1) w zakresie danych osobowych pracowników, współpracowników, podwykonawców czy kontrahentów;

2) w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w zakresie i celu realizacji umowy;

3) w zakresie przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, po ustaniu której Usługi Księgowo-Rachunkowe zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych mu danych, w terminie 14 dni, ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa;

4) w zakresie zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

5) w zakresie zobowiązania się Firmy do udzielania pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających z art. 32-36 RODO;

6) w zakresie stosowania ochrony powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność);

7) w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych, określonych w art. 32 RODO adekwatnych do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwy, adresu, numeru telefonu, numeru NIP i REGON zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów.

3. Pani/Pana dane będą przekazywane:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

b) podmiotom świadczącym na rzecz Firmy umowy takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe;

c) operatorom pocztowym i kurierom;

d) bankom w zakresie realizacji płatności;

e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy( jeżeli była zawarta). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Firmę Podlaskie Centrum Techniki Biurowej i Medialnej „BIFAX” Sp.z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu